kontakt

785 885 302

Przedszkole

Kącik rodzica

Rekrutacja

kontakt

785 885 302

Przedszkole

Kącik rodzica

Rekrutacja

Dlaczego My

Edukacja

Kadra

Edukacja

Sprawdź jak pracujemy

Metody pracy i koncepcje

Przedszkole Król Maciuś I jest placówką, która opiera swoje założenia programowe, codzienną pracę z dzieckiem na integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych, wykorzystaniu ruchu i zabawy jako podstawowej aktywności dziecka.
Programy Przedszkola Król Maciuś I są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody i koncepcje rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Dziecięca matematyka

„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

Program wspomagający rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom. Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej rozwija umiejętności matematyczne, ćwiczy odporność emocjonalną, sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

Kodowanie na dywanie

Kodowanie na dywanie, czyli programowanie z najmłodszymi

Elementy kodowania wprowadzamy na różne sposoby. Zaczynamy od zabaw około programistycznych rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie. Aktywności offlinowe, poprzez pracę z konkretem, bezpośrednie doświadczanie, ułatwiają dzieciom zrozumienie wielu podstawowych pojęć dotyczących kodowania. Uzupełniamy je pracą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – tabletu, ozobotów, pamiętając o zachowaniu odpowiednich proporcji czasowych, uwzględniających wiek i możliwości dzieci. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania.

Ruch Rozwijający

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dzięki niemu dziecko uczy się, jak być z innymi oraz jak czerpać prawdziwą radość z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na płaszczyźnie współpracy z innymi, wzbogaca swoje doświadczenia społeczne. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie. Działając i wykorzystując przestrzeń, staje się bardziej aktywne, odważne, twórcze i radosne, a wzajemny dobry dotyk rozwija jego umiejętności kontaktu i emocje.

Pedagogika zabawy

Pedagogika zabawy

Celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wzmocnienie relacji w grupie a także rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu tj.: ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie, pantomimę.

Edukacja przez ruch

Edukacja przez ruch ( EPR )

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskej to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. To poruszanie się przy muzyce według określonej rytmicznej procedury, aktywizując zmysły, myślenie i pamięć. Nauczyciel prowadzący zajęcia systemem EPR stosuje określone proste lub bardziej złożone formy ruchu, zgodne z fizjologią i możliwościami psychoruchowymi uczących się dzieci, opierając tak tworzoną zabawę na tzw. kompetencji miarowych uderzeń. Każda zabawa systemu EPR zbudowana jest z wielu technik – ćwiczeń (grafomotorycznych, ruchowych całego ciała: kreślenie jednorącz, oburącz kropek, linii, owali, spirali, tupanie, skakanie…), które spełniają określone funkcje, wspierając całościowy, czyli holistyczny rozwój. EPR powiązana jest ze stosowaną przez nas metodą Origami.

Metoda ćwiczeń grafomotorycznych

Metoda ćwiczeń grafomotorycznych (Hanna Tymichowa)

Doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp. Metoda daje możliwości wykorzystania różnorodnych technik plastycznych, które urozmaicają proces działania, a efektywne działanie dziecka jest rzeczą najważniejszą w każdej metodzie. Ćwiczenia grafomotoryczne wyrabiają pewność i płynność ruchów ręki.

Metody twórczej ekspresji ruchowej

Metody twórczej ekspresji ruchowej (C. Orff, R. Laban, )

W metodzie tej wykorzystujemy różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycia wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości.

Drama

Drama

Metoda proponuje dzieciom zabawę ruchową w połączeniu z działaniami teatralnymi. Za najlepszy materiał dla tej metody uznaje się kreatywność, otwartość dziecka i jego spontaniczność. Wg dramy każdy pomysł jest dobry i wykorzystywany. Elastyczność dramy pozwala na poprowadzenie każdego typu zajęć zgodnie z jej założeniami.

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia

Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne oraz bajki terapeutyczne wprowadzają dzieci w dobry humor i służą odreagowaniu złych emocji. Poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia chcemy: skierować emocje negatywne na pozytywne i przekształcić złą energię w dobrą, porażkę zmienić w sukces, wspierać wysiłki dzieci, zachęcać do współdziałania, wspierać rozwój dziecka, eliminować frustrację i stres, pomóc w rozwiązywaniu problemów, likwidować złość, gniew, irytację oraz zapobiegać agresji. Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera bajki przejmować jego zachowania. Rozwiązywanie trudnych emocjonalnie sytuacji dla dziecka może się okazać przyjemne, a nawet radosne dzięki bajkom. Dziecko uczy się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Bajka relaksacyjna posługuje się wizualizacją aby odprężyć i uspokoić. Akcja toczy się w miejscu spokojnym, przyjaznym i dobrze znanym dziecku, co sprawia, że czuje się bezpieczne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. One uwalniają od napięć i negatywnych emocji. Wizualizacja w pracy z dziećmi rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie określonych stanów emocjonalnych.

Metoda samodzielnych doświadczeń

Metoda samodzielnych doświadczeń

Dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy, a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona i najtrwalsza.

Opowieść ruchowa

Opowieść ruchowa

W metodzie tej dużą rolę odgrywa nauczyciel, który poprzez opowiadanie lub tekst piosenki uaktywnia wyobraźnię dziecka i skłania je do odtwarzania ruchem (zachowaniem) treści opowiadania lub piosenki. Do przedstawienia czynności ludzi, zachowania się zwierząt, roślin, pojazdów mechanicznych itp.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej

Metoda wczesnej nauki czytania, oparta na nauce czytania sylabami, wykorzystuje i rozwija lewą półkulę, a wraz z nią logikę. Polega na poznawaniu samogłosek, a następnie spółgłosek w sylabach – wprowadzane są sylaby, jako wyrazy dźwiękonaśladowcze, krótkie wyrazy i pseudowyrazy, następnie stopniowo sylaby otwarte i zamknięte – w celu czytania poprzez składanie sylab.

Zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe

Dziecko zdobywa wiadomości na podstawie obserwacji, przeżyć i samodzielnych doświadczeń posługując się wieloma zmysłami. Samo dochodzi do wiedzy, a wtedy jest to wiedza przeżyta, doświadczona i najtrwalsza.

Plan daltoński

Plan daltoński

Kluczową ideą planu daltońskiego jest indywidualizacja procesu nauczania. Plan daltoński daje narzędzia i sposoby pozwalające na indywidualizację tego procesu. Plan daltoński to koncepcja polegająca na wdrażaniu do samodzielności w działaniu, podejmowaniu inicjatyw i odpowiedzialności za swoją pracę a także rozwijająca umiejętność współpracy.
Praca według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel stawiając przed dziećmi zwizualizowane na tablicy wyzwania, stymuluje wychowanków do niezależności w myśl słów prekursorki panu daltońskiego – Helen Parkhurst “Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”.

Metoda projektu

Metoda projektu

Polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji różnych ważnych dla dziecka zagadnień. Dzieci przez dłuższy czas prowadzą pogłębione badania na określony temat, który wypływa z ich zainteresowań, jest dla nich ciekawy, łączy się z ich doświadczeniami. Większa część pracy polega, przy wsparciu nauczyciela, na szukaniu przez dzieci odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy. Poprzez obserwacje, badanie, eksperymentowanie, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą i z ekspertami, dzieci znajdują odpowiedzi, pogłębiają zrozumienie zjawisk i wydarzeń zachodzących w ich otoczeniu. Praca metodą projektu pobudza zainteresowanie światem, kreatywne myślenie, kształtuje samodzielność i samokontrolę, uczy współdziałania, jednocześnie pozwala rodzicom na aktywne włączenie się, w roli eksperta, w proces tej niezwykłej nauki.

Zajęcia

Zajęcia dydaktyczne, integrujące treści literacko-językowe, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, plastyczno-konstrukcyjne, muzyczne i ruchowe realizujące oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego, są prowadzone pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry.

Zapewniamy:

Stałą opiekę logopedyczną nad przedszkolakami
Opiekę psychologa
Wycieczki, wyjścia do teatru/kina, spotkania z ciekawymi ludźmi

Koncerty muzyczne

Uroczystości okolicznościowe
Współpracę z Rodzicami, warsztaty z rodzicami i dla rodziców

Oferta zajęć dodatkowych

język angielski

język angielski – prowadzony innowacyjnym Programem nauki języka angielskiego Didi and Polly opracowanym przez Helen Doron Educational Group specjalnie dla małych dzieci uczących się dużych grupach – w żłobkach, przedszkolach i punktach przedszkolnych. Elementy programu, takie jak melodyjne płyty CD, animowane bajki DVD, w połączeniu z zabawami ze specjalnie wyszkolonymi nauczycielami, tworzą idealną sytuację do przyswajania języka obcego. Budują środowisko, w którym dzieci otoczone są wyłącznie językiem angielskim, słyszą tylko angielski i tylko w nim mogą się komunikować;

mały programista

To zabawy około programistyczne, wykorzystujące narzędzia offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne, krążki matematyczne i humanistyczne) oraz roboty edukacyjne (Ozobot, puzzle do Ozobota, genibot) rozwijające u dzieci logiczne i krytyczne myślenie, umiejętności planowania, dostrzegania powtarzalności i procedur, kodowania oraz dekodowania informacji; odczytywania uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych. Kształtują one również kompetencje społeczne, bo skłaniają do współdziałania, szukania kompromisów i wspólnych rozwiązań. Poza tym to okazja do wspaniałej zabawy!

Origami płaskie z koła

Origami płaskie z koła – podczas tych zajęć dzieci tworzą model origami wykonany z kilku poskładanych w odpowiednie formy kół. W ten sposób ćwiczą sprawność rąk, regulują napięcie mięśniowe. Doskonalą procesy wyobraźni, samodzielnego, logicznego myślenia, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni oraz koncentracji. Układanie obrazków z kółek to fantastyczny sposób na rozwijanie pamięci poprzez konieczność zapamiętywania kolejnych etapów składania papieru oraz samodyscypliny z uwagi na konieczność zachowania ich kolejności. Zajęcia dodatkowo dostarczają wielu wrażeń estetycznych, ponieważ spod małych rączek wychodzą prawdziwe dzieła sztuki

Gimnastyka buzi i języka
To gry i zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy, kształtujące i utrwalające prawidłowy tor oddechowy, rozwijające wrażliwość słuchową i słuch mowny. Zatem obejmują ćwiczenia języka i warg przed lustrem, ćwiczenia oddechowe i słuchowe połączone wspólną fabułą i dobrą zabawą. Zajęcia te odbywają się w grupach dzieci 3- i 4-letnich.
Rytmika

To ćwiczenia muzyczno- ruchowe, które wspierają rozwój fizyczny, intelektualny oraz emocjonalny dzieci. Rozwija poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną oraz zachęca do aktywności ruchowej. Zajęcia z rytmiki korzystnie wpływają na motorykę oraz orientację przestrzenną. Dzieci uczą się interpretować muzykę, dzięki czemu nabierają umiejętności przeżywania sztuki oraz piękna. Podczas zajęć z rytmiki gramy na instrumentach, śpiewamy i tańczymy.

Siłownia paluszkowa

To przede wszystkim edukacyjna kreatywna zabawa różnymi masami plastycznymi. Lepienie, ugniatanie, ściskanie, klepanie, wałkowanie, rolowanie to tylko część możliwości, które dają nam masy. Zabawa nimi pobudza wyobraźnię i kreatywność, wspomaga integrację sensoryczną. To również doskonały nośnik ekspresji emocji oraz trening komunikacji i koncentracji. To czas, kiedy skupiając się nad zabawą, dziecko rozwija motorykę małą oraz koordynację wzrokowo – ruchową. I najważniejsze: do twórczej zabawy z masą plastyczną potrzebne są tylko palce i fantazja – reszta dzieje się sama.

Bajanie i języka wyginanie
Podczas tych zajęć starsze dzieci poszerzają słownictwo, uczą się opowiadać, ale i słuchać innych. To również świetny sposób na rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni. Tu królują zagadki, wierszyki, wyliczanki, opowiadania, językowe zabawy twórcze i historyjki obrazkowe.
żonglerka

Żonglerka jest to innowacyjna forma pracy przez ruch. Zajęcia z wykorzystaniem cyrkowych trików rozwijają pracę obu półkul mózgowych. Na zajęciach trenujemy motorykę dużą i małą, balans, koordynację ręka-oko, orientację przestrzenną, koncentrację, precyzję ruchów, chwyt i refleks oraz tworzymy nowe połączenia w sieci neuronów. Na żonglerce wykorzystywane się atrakcyjne dla dzieci sprzęty takie jak: talerze cyrkowe, flowersticki, diabolo – chińskim jojo, kolorowe chusteczki, piłeczki i obręcze. Dzieci uczą się nowych wzorców ruchowych, co dodatkowo angażuje mózg do sporej aktywności.

Gimnastyka korekcyjna
Gimnastyka korekcyjna to zajęcia mające na celu działanie profilaktyczne, eliminujące wady postawy. Ćwiczenia wykonywane pod okiem specjalisty mają na celu kształtowanie nawyków prawidłowej postawy oraz dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny. Gry i zabawy ruchowe zachęcają do aktywności fizycznej oraz rozwijają zdolność koncentracji uwagi oraz uczą dokładności.
Zajęcia taneczne
Zajęcia pozwalają rozwijać inicjatywę, aktywność i samodzielność, a sam taniec sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje estetykę, harmonie ruchów.
Podczas zajęć tanecznych dzieci nabywają umiejętności współdziałania w grupie, a udział w nich
pomaga przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, a przede wszystkim, wywołuje wiele uśmiechu na buziach naszych przedszkolaków.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Przedszkole objęte jest opieką psychologa, który służy pomocą wszystkim rodzicom. Konsultacje są bezpłatne i odbywają się na terenie przedszkola po ustaleniu terminu. Każdy rodzic może otrzymać wsparcie dotyczące wspomagania rozwoju dziecka. Na konsultacje mogą zgłosić się rodzice zaniepokojeni przebiegiem rozwoju dziecka, potrzebujących doradztwa i wsparcia w kwestiach wychowawczych, pragnących bardziej świadomie wspomagać rozwój swoich dzieci.

Przedszkolaki objęte są także bezpłatną opieką logopedy. Na początku roku szkolnego wszystkie dzieci w przedszkolu objęte są przesiewowymi badaniami logopedycznymi, które przeprowadza logopeda. Rodzice mogą uczestniczyć w bezpłatnych konsultacjach z logopedą, który przedstawia wyniki badań oraz wskazuje możliwe kierunki pracy z dzieckiem. Rodzice dzieci z wadami wymowy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć w 2-3 osobowych grupach na terenie przedszkola lub odpłatnych indywidulanych zajęć logopedycznych na terenie przedszkola.

Dodatkowo przedszkole jest pod stałą opieką Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Rodzice i dzieci mogę przez cały rok szkolny korzystać bezpłatnie z usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Rzeckiego 21 w Lublinie:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

81 525 09 99
882 431 340
poczta@ppp3.lublin.eu

Poradnia znajduje się na II piętrze w budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej LSM

Nasz dzień

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00.

Godzina Co robimy?
7:00- 8:00 Przychodzimy do przedszkola; witamy się z naszymi ciociami, spotykamy z przyjaciółmi. Czekając na wszystkich kolegów budujemy z klocków, gramy w gry, śpiewamy, oglądamy książeczki rysujemy i bawimy się.
8:00 – 8.30 Jesteśmy już prawie wszyscy! Zaczynamy pierwsze zajęcia w grupach. Zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe zaostrzają nam apetyt na pierwszy posiłek.
8:30 – 9.00 Myjemy ręce i jemy pyszne śniadanie. To świetna okazja samodzielnego jedzenia i kształtowania umiejętności estetycznego spożywania posiłku
9:00 -12.00 Czas na naukę: rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne w grupach zgodne z planem tygodnia  Odkrywamy, badamy, doświadczamy. Malujemy, lepimy, rysujemy. Tańczymy, ćwiczymy, śpiewamy. Jest też czas na konstruowanie, zabawy sensoryczne czy manipulacyjne. Uwielbiamy je 
Przed obiadem bawimy się też na naszym placu zabaw. Mamy tam huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i mnóstwo zabawek. Jeśli pogoda nie dopisze, bawimy się w sali. Takie zabawy pozwalają na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań.
12:00 – 13.00 Świeże powietrze wpływa bardzo dobrze na nasze apetyty. Przygotowujemy się do obiadu, ćwicząc samodzielność w łazience i toalecie. Z przyjemnością jemy smaczny obiad.
12.30 – 14.30 Po obiedzie chwila odpoczynku. Leżakujemy (3-latki) lub nasze ciocie czytają nam bajki,
13:00 – 13.30 organizują gry i zabawy relaksacyjne.
13:30 – 14.30 Pracujemy także samodzielnie w książeczkach lub nad zadaniami, które przygotowują nam nasze ciocie.
Bawimy się też według własnych pomysłów.
14:30 – 15.00 Czas na podwieczorek, czyli nasze ulubione smakołyki: ciasto, owoce, jogurty.
15:00 -17.00 Bawimy się czekając na rodziców. Mamy tyle pomysłów
Wspólnie z ciociami porządkujemy też salę.
To był wspaniały dzień

Przedszkole Król Maciuś II

Dlaczego My

Edukacja

Kadra

Zobacz również

Ogłoszenia

Z życia przedszkola

Kącik rodzica Król Maciuś II

Dokumenty

Jadłospis

Kalendarz wydarzeń

Ciocie radzą

Zobacz również

Ogłoszenia

Z życia przedszkola

Zasady rekrutacji

Opłaty

Zajęcia adaptacyjne

Zapisy